Krystyna v Blues sklep - Krystyna s Radkem Foto: Lucie Haschkova