Krystyna v Blues Sklep - Krystyna s Ivanem Foto: Lucie Haschkova